TERMENII DE LUCRU AI CONTRACTULUI CADRU
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
DESCARCA varianta de semnat
Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE
S.C./P.F./S.A. ................................................ cu sediul in ..................................... telefon ........................... fax ..................... inmatriculata in Registrul Comertului..................... sub nr. ....................... avand cont curent nr. ......................... deschis la Banca .............................................. si Codul Fiscal nr. .......................... prin reprezentantii legali ������������������������ (director), in calitate de BENEFICIAR AL SERVICIILOR si
SC WALLPAINTINGS SRL cu sediul social in Constanta,..................................., inmatriculata in Registrul Comertului.................................................. si Codul Fiscal nr. ................................... , avand cont curent nr. RO 55 BRDE ............................................................ deschis la Banca BRD Constanta reprezentata prin dl. CIOCAN TUDOR COSMIN domiciliat in Constanta, telefon 0723.198.555, e-mail furnici@yahoo.com calificat ca pictor si decorator, in calitate de PRESTATOR,
am convenit incheierea prezentului contract, cu urmatoarele clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul contractului consta in prestarea (executarea) urmatoarelor servicii (lucrari) de catre prestator beneficiarului: PICTURA MURALA executata in tehnica: affresco/ pictura cu acrilice/ aerografie cu culori Jacquard/ E'tac / alte culori lavabile rezistente la spalarea ulterioara a peretului/������������������� .

Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pe o perioada de ........... zile/saptamani/luni/ani de la data intrarii in vigoare a contractului, adica .................................................... (data inceperii). Aceasta reprezinta maximul de zile alocate unei picturi murale de apx. 3 zile lucratoare per m2, respectiv .................m2 (inscrisi in Anexa 2) x 3 zile lucratoare.
In cazul constatarii de Prestator a unor vicii la zidaria peretelui/peretilor indicati pentru executarea lucrarii de pictura murala, termenul de predare se prelungeste cu un numar de .......... zile, timp in care se va efectua de beneficiar reparatia indicata.

Art. 4. ALTE CLAUZE
1. Calitatea lucrarilor ..................................
2. Garantii pentru lucrari timp de .......................
3. Impozitele si taxele datorate catre stat, nascute din contract, vor fi achitate de beneficiar.

Art. 5. PRETUL
Valoarea totala a prezentului contract este de ...................... RON (fara TVA). Calcularea se face pornind de la pretul convenit de ................. RON /m2 pentru suprafata de .......... m2 (vezi Anexa 2.1), respectiv suprafata de ............ m2 (vezi Anexa 2.) si suprafata de ........... m2 (vezi Anexa 2.3) etc. la care s-a facut un discount de ����. % ( Ron).

Art. 6. MODALITATI DE PLATA
6.1. - Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de max. 2 zile de la emiterea facturii de catre prestator. Se vor respecta de asemenea termenele de plata fixate la inceput, de comun acord si inscrise in Anexa 3. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. Plata se face in lei (RON).
(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata)
6.2. - Daca Beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 3 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 6.1 si fara a prejudicia dreptul prestatorului de a apela la prevederile clauzei 14.1, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor sau de a diminua ritmul prestarii si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce beneficiarul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
6.3. - Beneficiarul are dreptul de a acorda avans prestatorului, daca acesta solicita, in limita valorica prevazuta de lege, dar nu mai putin de 30 % din suma inscrisa in Art. 5.


Art. 7. REMUNERATIA CONVENITA
7.1. - Beneficiarul va achita Prestatorului pentru serviciile prestate suma de ................ lei,
7.2. - Acest total de plata va fi achitat esalonat (ex: 30%, 30%, 40%), la data inceperii, ..... ...... .201..., suma de ............. (______%); la data de , ..... ...... .201..., suma��������. (______%); in ziua predarii lucrarilor, ..... ...... .201..., suma de .................. lei (_______%). Vezi Anexa 3.
? La aceasta suma se adauga _________ Ron , reprezentand impozite si taxe (16% din venit), suma platibila separat fata de cea inscrisa in Art. 5.
7.3. - Pretul calculat nu cuprinde cheltuieli de esafodaj (schelarie), nici transportul in afara localitatii si cheltuielile de intretinere (cazare) pentru acest caz.
? Se adauga un cuantum de ����� Ron, reprezentand cheltuieli de transport, cf. Anexa 3.1.

Art. 8. TERMENUL DE EXECUTARE (PREDARE)
8.1. Inceperea lucrarilor se va face incepand cu data ................................., data la care peretele/peretii inscrisi in anexa 1 vor fi pregatiti pentru inceperea lucrarilor.
8.2. Termenul de executare (predare) al serviciilor (lucrarilor) este la data de ....................... . Timpul de lucru este de ................ ore zilnic, in zilele de ................................................................................................ ale saptamanii, orele ................ . Calcularea datei finale se face inmultind suprafata inscrisa in Anexa 2 cu 1, 2 sau 3 zile lucratoare (maxim) per m2.

Art. 9. OBLIGATIILE PARTILOR
PRESTATORUL se obliga:
a) sa stabileasca impreuna cu beneficiarul planul si sa-i ofere spre analiza acestuia schita viitoarei picturi murale (Anexa 1) pentru a nu se crea ulterior confuzie sau a nu i se ridica pretentii nejustificate imputandu-i-se neconsultarea asupra scenelor de pictat;
b) sa asigure beneficiarului calitatea lucrarilor sale si sa ofere garantie pentru acestea conform instructiunilor date de producatorul materialelor folosite;
c) sa emita factura pana cel mai tarziu la data de 30 ale lunii;
d) sa nu modifice fara stirea beneficiarului planul de executie al lucrarii asa cum s-a stabilit in anexa 1 cu acesta la inceputul lucrarii;
e) sa instiinteze la timp, in vederea remedierii, de viciile peretelui pe care se executa lucrarea; perioada de reparare a viciilor de zidarii fiind adaugata ulterior la termenul de predare a lucrarii;
f) sa constituie garantia de buna executie a contractului in perioada convenita in contract;
g) se obliga sa foloseasca culori si pigmenti de calitate, non-toxici, care sa nu afecteze sanatatea beneficiarului sau calitatea peretelui pictat;
h) �..����������������������������...�;
i) �..����������������������������...�;
j) �..����������������������������...�.

BENEFICIARUL se obliga:
a) sa puna la dispozitia prestatorului toate materialele cerute (apa, carpe, scara, schela, scara sau alte suporturi pentru lucrari la inaltime, vase pentru apa, prelata pentru protejarea picturii pe durata lucrarilor de soare/ploaie etc.) in afara celor utilizate pentru pictura pe care se obliga prestatorul sa le aduca; in caz contrar, beneficiarul va plati contracostul inchirierii/achizitionarii acestor materiale suplimentar costului prestarii serviciilor de pictura murala;
b) sa-si achite obligatiile de plata la termen;
c) sa nu incheie un contract similar cu terte firme in aceeasi perioada dupa data semnarii prezentului contract pentru definitivarea mai rapida/ ieftina a serviciilor pentru care s-a incheiat prezentul contract;
d) �..����������������������������...�;
e) �..����������������������������...�;
f) �..����������������������������...�.

Art. 10. RECEPTIE SI VERIFICARI
10.1. - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini (Anexa 1).
10.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
(se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor)

Art. 11. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE
11.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil (_____ zile) de la primirea ordinului de incepere a contractului..............................................................., respectiv plata cotei de ______% (cf. Art.7.2.).
(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului)
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate Beneficiarului, partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
11.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora prevazuta sa fie terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizata in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului; sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre prestator indreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.
11.3. -
Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, Beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
11.4. - Cu exceptia prevederilor clauzei 12 si in afara cazului in care beneficiarul este de acord cu o prelungire conform clauzei 11.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului potrivit prevederilor clauzei 19.

Art. 12. FORTA MAJORA
In cazul aparitiei unor situatii de forta majora sau situatii asimilate acesteia, partea care o invoca este exonerata de raspundere. Dupa incetarea evenimentelor, partile de comun acord vor hotari continuarea sau incetarea contractului.
12.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
12.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 3 zile lucratoare, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
12.3. Daca in termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-ii notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune/interese.

Art. 13. INCETAREA CONTRACTULUI
13.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti (sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:
a. nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la ��....., din prezentul contract;
b. este declarata in stare de incapacitate de platii sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;
c. isi incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
d. cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
sau
e. in termen de ........ zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori nu isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
13.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ......... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
13.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
13.4. - Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
13.5. - In cazul prevazut la clauza 13.4 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Art. 14. PENALITATI, DAUNE si INTERESE
14.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului. ______________________________________________________________________________________________________________________________ .
(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)
14.2. - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 15.1, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.
(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor).
14.3. - Prestatorul are dreptul de a-si expune la vedere reclama publicitara cuprinzand numele si un contact (telefon, site web); reclama nu va depasi cota de 0,8 % din suprafata acoperita de pictura. Beneficiarul are obligatia de a pastra aceasta marca in locul afisat - stabilit, eventual de comun acord - atat timp cat este acordata si garantia lucrarii. In cazul stergerii/acoperirii/degradarii voluntare din partea beneficiarului a reclamei, prestatorul are dreptul de denunta in judecata incalcarea privilegiului de drept de autor asupra lucrarii si a cere despagubiri conforme cu Legea dreptului de autor.


Art. 15. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
15.1. Denuntarea unilaterala este interzisa sub sanctiunea penalizarii de .......% din valoarea ramasa neexecutata din onorariul pentru lucrarile prevazute in contract.
15.2. Partea in culpa pentru nerespectarea partiala sau totala ori pentru efectuarea defectuoasa a clauzelor contractuale se obliga sa plateasca despagubiri.
15.3. Prestatorul raspunde pentru viciile ascunse sau pagubele constatate la lucrarile executate sau serviciile prestate constatate de beneficiar timp de 3 luni de la data incheierii prezentului contract in conditiile utilizarii lucrarii in mod corespunzator conform cu indicatiile prestatorului.
15.4. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
15.5. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Redactat astazi �. �.. .201� in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.